ലിഷുയി ട in ണിലാണ്, നാൻഹായ് ജില്ല, ഫോഷൻ സിറ്റി ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് പി‌ആർ‌സി. ഇത് ഡാലിയോട് അടുത്താണ്, ആഗോള അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽ ട .ൺ, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഘടകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, കമ്പനി ഹോങ്കോങ്ങുമായി അടുത്താണ്, ഷെൻ‌ഷെൻ, ഗ്വാങ്‌ഷോ നാൻ‌ഷ, ഫോഷാൻ സൻ‌ഷാനും മറ്റ് വലിയ തുറമുഖങ്ങളും.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക