• ගෙදර
  • ඇලුමිනියම් දොරවල් කවුළුව

ඇලුමිනියම් දොරවල් කවුළුව

  • ඇලුමිනියම් තාප නොවන කඩ දොර සහ ජනෙල්

    ඇලුමිනියම් තාප නොවන බිඳීමේ දොර&window Non-broken bridge aluminum windows do not have intermediate partitions. සම්පූර්ණ ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහයෙන් සාදා ඇත, සහ ලෝහයේ තාප සන්නායකතාවය ශක්තිමත්ම වේ. එබැවින්, එහි තාප සන්නායකතාවය, තාප පරිවරණය, සහ ආරක්ෂාව තාප බිඳීමේ ඇලුමිනියම් දොර තරම් හොඳ නැත&කවුළුව. Broken bridge aluminum doors…
1 Page 1 of 1

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න