• ʻApí
 • Aluminium matapaa&Matapā Sioʻat
Aluminium matapaa&Matapā Sioʻat
 • Aluminium e matapa kiʻi casement & window
  Matapā ʻalaminiumé & matapa sioʻata ʻalaminiume Casement &ko e window ko ha sīpinga ia ʻo e matapā sioʻatá mo e matapaá. ʻOku ngaʻunu ʻa e noʻo fakaava mo e tapuni ʻi ha feituʻu pau, ko ia ʻoku ui ia "matapa sioʻata ʻo e kiʻi meʻa fakaʻilonga mo e matapaa". ʻOku vahevahe ʻa e window ʻo e casement mo e matapaa ki he faʻahinga teke mo e faʻahinga ʻoku tautau ʻi ʻolunga. Ko hono ngaahi lelei ko e ...
 • Aluminium ʻikai ke ʻi ai ha matapa mo ha matapa sioʻata
  ʻAlaminiume ʻoku ʻikai ko ha matapa ʻoku maumau&window ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi matapa sioʻata ʻoku ʻikai maumau partitions. ʻOku faʻu ʻa e kotoa ʻo e alloy ʻalaminiume, pea ko e taumuʻa mālohi tahá ʻa e ukamea. Ko ia, hono thermal conductivity, ʻaofi maluʻi mei he thermal, pea ʻoku ʻikai lelei ʻa e malú ʻo hangē ko e matapā ʻalaminiumé&matapā sioʻat. Ngaahi matapa ʻalaminiume kuo maumau ...
 • Aluminium Sliding door&window
  Aluminum Sliding door&window Changyuan Aluminum alloy sliding door&windows are made by aluminum alloy building profiles with frame and fan structure. They are divided into ordinary aluminum alloy doors and windows and broken bridge aluminum alloy doors and windows. Aluminum alloy windows are beautiful, sealed, and high in strength. They are…
 • Aluminium Thermal break door&window
  Aluminum Thermal break door&window Aluminum thermal break doors and windows is one kind of door & window that use insulated bridge aluminum profiles and insulating glass, which have the functions of energy saving, sound insulation, noise prevention, dustproof and waterproof. The thermal conductivity coefficient of broken bridge aluminum doors and…
 • Aluminium shutter door&window and roller shutter
  Aluminum shutter door&window/ roller shutter Changyuan Aluminum alloy shutter door and window are widely used curtains made in the shape of louvers. Aluminum alloy shutters are mainly composed of aluminum alloys that are not easy to rust. It is light and durable. Shutters are a kind of soft decoration for…
1 Peesi 1 ʻo e 1
ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:
FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI