• ʻApí
  • Aluminium ʻaa pe ʻa maluʻi
Aluminium ʻaa pe ʻa maluʻi
  • Aluminium e ʻaa mo e hokoʻanga
    Ko e taha ʻo e ʻaa angamaheni ʻi homau falengaue ko e ʻalaminiume/ʻaa mo e cochinealu Changyuan ʻalaminiume/lauʻikoviʻi mo e hokoʻanga fakataha ko e taha ia ʻo e ʻaa angamaheni ʻi homau fale ngaohiʻanga. ʻOku makehe ia ki he lauʻikoviʻi ʻo e ʻea mo e falefakatolo. ʻOku ʻikai fie maʻu ke vali mo tauhi ʻa e alloy ʻalamu. ʻOku motuʻa mo foʻou, ʻa ia ʻoku ne fakahaofi koe ʻi he ongosia ...
  • Aluminium ʻaa mo e sioʻata
    ʻOku hoko he taimi ni ʻa e ʻa ʻalaminiume mo e ipu sioʻata ko ha ʻa angamaheni ʻo e famili ki he ngaahi ʻa maluʻi fakafaletolo. ʻI he taimí ni, ʻa sioʻata ki he faʻahinga ʻo e falefakatolo ʻoku faʻu pe ia ʻaki ha ipu sioʻata tuifio. Ko e ipu sioʻata ʻalomalie ko ha ipu sioʻata malu. Ko e ipu sioʻata ʻalomalie ko ha faʻahinga ipu sioʻata prestressed. Ke lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e mālohi ʻo e...
  • Aluminium ʻaa taʻe ʻi ai ha hokoʻanga
    Aluminum Fence without welding Send the inquiry or send us an email to tell me the requirements, te mau customised ia maʻau. Changyuan aluminum alloy guardrail/fence is made of 6063 industrial aluminum. It is made by extrusion, aging, soldering, and high-temperature electrostatic spraying. The aluminum alloy guardrail does not…
1 Peesi 1 ʻo e 1
ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:
FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI