• ʻApí
 • Aluminium e fakamatala fakafoʻituitui mo hono faitoʻo
Aluminium e fakamatala fakafoʻituitui mo hono faitoʻo
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e anodizing
  ʻOku ʻi ai ha ako ʻe ua ʻa e fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo anodizing Changyuan ʻAlaminiume ki he anodizing mo e electrophoresis. Ko Anodizing fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume ko e substrate naʻe fakaʻaongaʻi ia ko ha anode, pea naʻe fakahoko electrolysis ʻi ha founga electrolytic, pea naʻe artificially fokotuʻu ha filimi oxide maluʻi ʻi he fukahi vai ke faʻu ʻaki ha alumina ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis
  ʻOku hanga ʻe he fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo electrophoresis ʻalaminiume fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis ʻo tuku ke fakaʻaongaʻi ʻa e naunau alumina ko ha anode pea ʻoku tuku ia ʻi ha soluble vai latex. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ʻau fakahangatonu ke artificially tipositi ha coating maluʻi ʻi he fukahi ʻalaminiume oxide filimi ke faʻu ʻaki ha electrophoretic naunau ʻalaminiume ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e keleni papa
  Fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo e keleni ʻakau ʻoku ne fokotuʻutuʻu ʻa e keleni ʻalaminiume, ʻuluaki vali ʻo e fana ʻa e kamataʻanga ʻi he puipuituʻa ʻo e ʻalaminiume ʻalaminiume, pea fakapipiki leva ʻa e pepa keleni papa ʻi he fukahi tahi, pea fakaʻaongaʻi leva ʻa e vekiumé, ʻea fakamafana mo e ngaahi founga kehe ke mahuhu ʻaupito ʻa e keleni papa ʻi he palemia ʻo e fana. ʻI he founga ngāué, ko ha ʻalaminiume hange ha ʻalaminiume ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e efu coating
  Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e efu coating e tefitoʻi moʻoni ʻo e electrostatic lotu ki he founga ʻo e ngaahi fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume. ʻOku fana ʻa e efu coating ʻi he fukahi workpiece ʻaki ha efu electrostatic ʻo lotu ki he meʻangaue. ʻI he malumalu ʻo e patapataka ʻuhila, ʻe uniformly ʻa e efu adsorbed ʻi he fukahi workpiece ...
1 Peesi 1 ʻo e 1
ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:
FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI