• ʻApí
  • aluminium extrusion manufacturer

aluminium extrusion manufacturer

  • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e anodizing

    ʻOku ʻi ai ha ako ʻe ua ʻa e fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo anodizing Changyuan ʻAlaminiume ki he anodizing mo e electrophoresis. Ko Anodizing fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume ko e substrate naʻe fakaʻaongaʻi ia ko ha anode, pea naʻe fakahoko electrolysis ʻi ha founga electrolytic, pea naʻe artificially fokotuʻu ha filimi oxide maluʻi ʻi he fukahi vai ke faʻu ʻaki ha alumina ...
  • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis

    ʻOku hanga ʻe he fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo electrophoresis ʻalaminiume fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis ʻo tuku ke fakaʻaongaʻi ʻa e naunau alumina ko ha anode pea ʻoku tuku ia ʻi ha soluble vai latex. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ʻau fakahangatonu ke artificially tipositi ha coating maluʻi ʻi he fukahi ʻalaminiume oxide filimi ke faʻu ʻaki ha electrophoretic naunau ʻalaminiume ...
  • Aluminium extrusion profile for V-slot

    Aluminum extrusion profile for V-slot industrial use aluminum profile Send the inquiry or send us an email to tell me the requirements, te mau customised ia maʻau. Aluminum profiles were first used in construction. The term industrial aluminum profile is also a new word that only appeared in the…
1 Peesi 1 ʻo e 1

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI