• ʻApí
  • Aluminium extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki industrials tiupi

Aluminium extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki industrials tiupi

  • Aluminium extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki industrials tiupi

    Fakamatala fakafoʻituitui extrusion ʻalaminiume ki industrials foʻi tiupi ChangYuan ʻalaminiume extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e foʻi tiupi ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi ko ha faʻahinga ʻalaminiume malohi ia, ʻa ia ʻe lava ke fakamālohia ʻe ha faitoʻo vela, mo e liliu plasticity ʻi he annealing, fakafefeka mo e tuʻunga ʻafu, feituʻu lelei ko e hokoʻanga, pea mo e fakahehema ʻa e tiupi ʻalaminiume ke faʻu ʻaki ha ngaahi mafahifahi intergranular ...
1 Peesi 1 ʻo e 1

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI