• ʻApí
 • Aluminium extrusion profile

Aluminium extrusion profile

 • Aluminium extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki industrials tiupi

  Fakamatala fakafoʻituitui extrusion ʻalaminiume ki industrials foʻi tiupi ChangYuan ʻalaminiume extrusion fakamatala fakafoʻituitui ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e foʻi tiupi ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi ko ha faʻahinga ʻalaminiume malohi ia, ʻa ia ʻe lava ke fakamālohia ʻe ha faitoʻo vela, mo e liliu plasticity ʻi he annealing, fakafefeka mo e tuʻunga ʻafu, feituʻu lelei ko e hokoʻanga, pea mo e fakahehema ʻa e tiupi ʻalaminiume ke faʻu ʻaki ha ngaahi mafahifahi intergranular ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e anodizing

  ʻOku ʻi ai ha ako ʻe ua ʻa e fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo anodizing Changyuan ʻAlaminiume ki he anodizing mo e electrophoresis. Ko Anodizing fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume ko e substrate naʻe fakaʻaongaʻi ia ko ha anode, pea naʻe fakahoko electrolysis ʻi ha founga electrolytic, pea naʻe artificially fokotuʻu ha filimi oxide maluʻi ʻi he fukahi vai ke faʻu ʻaki ha alumina ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis

  ʻOku hanga ʻe he fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume mo electrophoresis ʻalaminiume fakamatala fakafoʻituitui mo electrophoresis ʻo tuku ke fakaʻaongaʻi ʻa e naunau alumina ko ha anode pea ʻoku tuku ia ʻi ha soluble vai latex. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ʻau fakahangatonu ke artificially tipositi ha coating maluʻi ʻi he fukahi ʻalaminiume oxide filimi ke faʻu ʻaki ha electrophoretic naunau ʻalaminiume ...
 • Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e efu coating

  Aluminium fakamatala fakafoʻituitui mo e efu coating e tefitoʻi moʻoni ʻo e electrostatic lotu ki he founga ʻo e ngaahi fakamatala fakafoʻituitui ʻalaminiume. ʻOku fana ʻa e efu coating ʻi he fukahi workpiece ʻaki ha efu electrostatic ʻo lotu ki he meʻangaue. ʻI he malumalu ʻo e patapataka ʻuhila, ʻe uniformly ʻa e efu adsorbed ʻi he fukahi workpiece ...
123> Hoko Peesi 1 ʻo e 3

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI