• ʻApí
  • Aluminium e ʻaa mo e ipu sioʻata

Aluminium e ʻaa mo e ipu sioʻata

  • Aluminium ʻaa mo e sioʻata

    ʻOku hoko he taimi ni ʻa e ʻa ʻalaminiume mo e ipu sioʻata ko ha ʻa angamaheni ʻo e famili ki he ngaahi ʻa maluʻi fakafaletolo. ʻI he taimí ni, ʻa sioʻata ki he faʻahinga ʻo e falefakatolo ʻoku faʻu pe ia ʻaki ha ipu sioʻata tuifio. Ko e ipu sioʻata ʻalomalie ko ha ipu sioʻata malu. Ko e ipu sioʻata ʻalomalie ko ha faʻahinga ipu sioʻata prestressed. Ke lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e mālohi ʻo e...
1 Peesi 1 ʻo e 1

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI