aluminium fence

  • Aluminium e ʻaa mo e hokoʻanga

    Ko e taha ʻo e ʻaa angamaheni ʻi homau falengaue ko e ʻalaminiume/ʻaa mo e cochinealu Changyuan ʻalaminiume/lauʻikoviʻi mo e hokoʻanga fakataha ko e taha ia ʻo e ʻaa angamaheni ʻi homau fale ngaohiʻanga. ʻOku makehe ia ki he lauʻikoviʻi ʻo e ʻea mo e falefakatolo. ʻOku ʻikai fie maʻu ke vali mo tauhi ʻa e alloy ʻalamu. ʻOku motuʻa mo foʻou, ʻa ia ʻoku ne fakahaofi koe ʻi he ongosia ...
  • Aluminium ʻaa taʻe ʻi ai ha hokoʻanga

    Aluminum Fence without welding Send the inquiry or send us an email to tell me the requirements, te mau customised ia maʻau. Changyuan aluminum alloy guardrail/fence is made of 6063 industrial aluminum. It is made by extrusion, aging, soldering, and high-temperature electrostatic spraying. The aluminum alloy guardrail does not…
1 Peesi 1 ʻo e 1

ʻOmi hoʻo pōpoakí kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI